Regulamin Programu Partnerskiego

§ 1 - ZASADY OGÓLNE
 1. Organizatorem oraz koordynatorem Programu Partnerskiego jest Favore.pl Sp. z o.o. (zwana dalej Organizatorem) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 14A, kod poczt. 02-676, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000546914, NIP 957-07-51-216.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem), wraz z wszelkimi załącznikami lub dodatkami, które wyraźnie powołują się na Regulamin, stanowią wyłączne źródło praw i obowiązków istniejących pomiędzy Organizatorem, a Partnerem, o ile inaczej nie postanowiono w konkretnym przypadku w drodze indywidualnych ustaleń lub porozumień z Organizatorem.
 3. Każda osoba pragnąca zostać Partnerem, zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

§ 2 - IDEA PROGRAMU PARTNERSKIEGO Favore.pl
 1. Celem Programu Partnerskiego jest pozyskiwanie Partnerów, którzy z powierzonych przez Organizatora materiałów wykonają reklamę popularyzującą serwis internetowy Favore.pl, celem zwiększenia sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Favore.pl.
 2. Wykonane przez Partnera dzieło powinno zawierać przynajmniej jeden z następujących elementów:
  • graficzne prezentacje serwisu Favore.pl lub produktów i usług dostępnych na Favore.pl,
  • informacje dotyczące serwisu Favore.pl lub produktów i usług, obejmujące w szczególności: opis działania serwisu, opisy dotyczące produktów i usług, w tym korzyści jakie przynoszą, ceny, itp.,
  • bannery reklamowe przygotowane przez Organizatora, dotyczące produktów, usług oraz serwisu,
  • własne informacje Partnera dotyczące serwisu Favore.pl, produktów i usług, w tym własne opisy, opinie, wnioski z porównania z innymi serwisami lub produktami, itp.
 3. Wynagrodzenie, jakie otrzyma Partner za wykonanie dzieła zależy od obrotu, który generuje wykonane przez niego dzieło.
 4. Partner zobowiązuje się do dbania o dobrą markę Favore.pl oraz produktów i usług dostępnych w serwisie, w szczególności we własnych opisach, opiniach i wnioskach.

§ 3 - NABYCIE STATUSU PARTNERA
 1. O status Partnera mogą ubiegać się:
  • osoby fizyczne, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zaś osoby, które ukończyły 16 lat za pisemną zgodą przedstawicieli ustawowych wyrażoną na piśmie i przesłaną na adres siedziby Organizatora.
  • przedsiębiorcy oraz inne podmioty i instytucje, mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na formę prawną, o ile mogą zaciągać zobowiązania we własnym imieniu.
 2. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest całkowicie darmowe oraz dobrowolne. Polega na prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem http://pp.favore.pl/registration/step1
 3. Nabycie statusu Partnera następuje po przyjęciu wniosku przez Organizatora, o czym Partner zostanie powiadomiony.
 4. Partner zezwala serwisowi Favore.pl na przetwarzanie następujących danych technicznych i technologicznych:
  • adres IP,
  • wywołany adres internetowy (URL),
  • adres internetowy, z którego Partner przeszedł na strony serwisu Favore.pl,
  • rodzaj przeglądarki, z jakiej korzysta Partner,
  • innych informacji transmitowanych protokołem http.
 5. Partner wyraża zgodę na przechowywanie przez serwis na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Partnera, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Partnera, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Partnera.
 6. Wszystkie informacje dotyczące Partnerów są przetwarzane w celu ich marketingowego wykorzystania wyłącznie przez Organizatora w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz. U. z dnia 29.10.1997 r.). Żadne informacje dotyczące poszczególnych Partnerów nie będą przekazywane firmom lub osobom trzecim.
 7. Każdy Partner wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora wiadomości na podany adres e-mail, o tematyce związanej z przedmiotem serwisu Favore.pl, a także zawierających informację handlową o nowych produktach, usługach lub promocjach serwisu Favore.pl.
 8. Każdemu Partnerowi służy prawo wglądu do danych przetwarzanych przez Organizatora, zmieniania ich, poprawiania oraz usuwania, co może być dokonywane samodzielnie przez Partnera za pośrednictwem stron serwisu, w specjalnie do tego przeznaczonym panelu administracyjnym (dalej zwany Panelem).
 9. Każdy w dowolnym momencie może zrezygnować z udziału w Programie Partnerskim, składając stosowne oświadczenie Organizatorowi lub likwidując konto partnerskie w serwisie Favore.pl.
 10. Usunięcie danych przez Partnera, albo skierowane do Organizatora żądanie usunięcia danych, które są niezbędne do realizacji współpracy pomiędzy Organizatorem a Partnerem, lub cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji handlowej - oznacza zakończenie współpracy w ramach Programu Partnerskiego z inicjatywy Partnera, z wszelkimi tego konsekwencjami określonymi Regulaminem.

§ 4 - ZASADY DZIAŁALNOŚCI PARTNERA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE
 1. Podstawowym zadaniem Partnera jest wykonanie dzieła z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez Organizatora, które poprzez pośrednie lub bezpośrednie zapraszanie osób trzecich do rejestracji i dokonywania zakupów w Serwisie Favore.pl wpłynie na zwiększanie przychodów Organizatora z tytułu sprzedaży usług i produktów oferowanych w Serwisie.
 2. Organizator zobowiązuje się:
  • przydzielić Partnerowi indywidualne linki partnerskie (hiperłącza), umożliwiające zliczanie liczby przekierowań zrealizowanych w wyniku użycia danego hiperłącza oraz dokonanych przez przekierowanego klienta zakupów;
  • Nadać dostęp do Panelu Programu Partnerskiego, na którym prowadzona będzie statystyka przekierowań, zarejestrowań oraz dokonanych zakupów.
 3. Warunkiem niezbędnym do uznania danego Klienta serwisu Favore.pl, za osobę przekierowaną przez danego Partnera, jest wejście tej osoby do serwisu Favore.pl przez link partnerski (hiperłącze) przypisany Partnerowi.
 4. Dzieło wykonane przez Partnera i zawierające link partnerski może mieć dowolną postać i być udostępniane przez Partnerów potencjalnym klientom serwisu Favore.pl w dowolny sposób, tak jednak, aby nie powodowało to naruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ani też:
  • nie nosiło znamion uprawiania spamu (masowa wysyłka listów/wiadomości/postów do osób, które mogą sobie tego nie życzyć);
  • nie nosiło znamion przesyłania nie zamówionej informacji handlowej;
  • nie naruszało prawa do prywatności osób, którym hiperłącze jest przekazywane.
 5. Dzieło wykonane przez Partnera może mieć także postać bannera reklamowego lub inną formę reklamy zamieszczanej przez Partnerów na stronach i serwisach internetowych, co do których Partnerzy mają właściwe i odpowiednie prawa do zamieszczania tam bannerów reklamowych.
 6. Organizator może sprzeciwić się zamieszczeniu bannera na konkretnych stronach lub serwisach internetowych, ze względu na ich tematykę, wygląd, funkcjonalność lub z innych powodów.
 7. W szczególności niedozwolone jest stosowanie następujących posunięć:
  • stosowania hiperłącza aktywowanego automatycznie po wejściu lub wyjściu ze strony WWW, na której jest ono zamieszczone (chyba, że strona taka nie zawiera treści i służy wyłącznie jako przekierowanie do innej strony WWW);
  • rozsyłania masowej informacji o stronie WWW zawierającej jakąkolwiek formę reklamy Favore.pl do użytkowników internetu (tzw. spamming), korzystając z dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.);
  • podszywania się za serwis Favore.pl we wszelkiego rodzaju ogłoszeniach, reklamach, anonsach, na własnych stronach WWW, we własnych materiałach promocyjnych, niezależnie od formy promowania Favore.pl;
  • uruchamiania stron w domenie Favore.pl automatycznie w osobnych oknach przy wejściu lub wyjściu ze strony Partnera (popup, popunder, popexit);
  • umieszczania stron w domenie Favore.pl w systemach typu click-harvester, wymiany ruchu na stronach WWW w przypadkach, gdy dodawaną stroną do takiego systemu miałaby być bezpośrednio strona w domenie Favore.pl.
 8. Przekierowanie na strony Favore.pl powinno nastąpić w wyniku świadomego i zamierzonego kliknięcia lub czynności wykonanej przez odwiedzającego. Przekierowanie nie może być w żaden sposób wymuszone.
 9. Efektem pierwszego wejścia danej osoby do serwisu Favore.pl poprzez link Partnera jest zapisanie pliku 'cookie' w systemie informatycznym tej osoby. Plik ten pozwala na identyfikację danego klienta i jego wizyt w serwisie jako dokonanych z polecenia konkretnego Partnera. 'Cookie' może zostać zastąpione przez analogiczny plik innego Partnera (tzw. nadpisanie) - w jednym systemie informatycznym może być zapisany tylko jeden plik 'cookie' Programu Partnerskiego Favore.pl.
 10. Przypisanie Klienta do Partnera następuje w chwili, gdy Klient, rejestrując się w serwisie Favore.pl, będzie miał zapisany plik ‘cookie’ identyfikujący danego Partnera.
 11. Z uwagi na wyżej opisane uwarunkowania techniczne Programu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • niedostosowanie systemów informatycznych zarówno Partnerów, jak i osób przez nich przekierowanych do serwisu Favore.pl, co dotyczy w szczególności możliwości zapisywania i przechowywania plików 'cookies' w tych systemach informatycznych,
  • posługiwanie się podczas wykonania dzieła materiałami zmienianymi w stosunku do tych, które zostały udostępnione przez Organizatora,
  • inne, które mogą spowodować nieprawidłowości w identyfikowaniu Klientów skierowanych przez reklamę Partnera.

§ 5 - NALICZANIE I WYPŁATA WYNAGRODZEŃ
 1. Wynagrodzenie, jakie otrzyma Partner za wykonanie reklamy produktów lub usług oferowanych w serwisie Favore.pl naliczane jest za każdym razem, gdy Klient do niego przypisany dokona zakupu w serwisie Favore.pl i płatność za ten zakup ma miejsce w ciągu 6 miesięcy od momentu zarejestrowania się Klienta w serwisie Favore.pl.
 2. Wynagrodzenie jest liczone jako procent od wartości netto zakupów, dokonanych przez Klienta przypisanego do danego Partnera i wynosi: 10% dla zakupionych Kampanii reklamowych Google AdWords i projektów stron www oraz 40% dla wszystkich pozostałych produktów i usług Favore.
 3. Wynagrodzenie jest obliczane narastająco. Każdorazowo określane jest łączne wynagrodzenie dla Partnera w historii trwania umowy, a od niego odejmowana jest suma dotychczas wypłaconych wynagrodzeń. Pozostała kwota, stanowi dotychczas niewypłacone wynagrodzenie. Dotychczas niewypłacone wynagrodzenie może zostać uznane jako należne, jeżeli jego wartość na koniec miesiąca kalendarzowego osiągnie 150 PLN. W przypadku zgromadzenia mniejszej kwoty zostanie ona przeniesiona na następny miesiąc.
 4. W przypadku Partnerów będących podmiotami upoważnionymi do wystawiania faktur VAT, wypłata należnego wynagrodzenia następuje po przesłaniu przez Partnera faktury VAT, opiewającej na kwotę wskazaną w Panelu Partnera jako należną na koniec poprzedniego miesiąca. Kwota wykazana w Panelu Partnera to kwota netto, do której powinien zostać doliczony należny VAT. Faktura powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora. Termin zapłaty poprawnej faktury wynosi 14 dni, od daty jej otrzymania. Płatność zostanie w tym czasie dokonana na konto bankowe, wskazane przez Partnera na fakturze.
 5. W przypadku osób fizycznych, w momencie chęci dokonania wypłaty, Partner zobowiązany jest do wprowadzenia następujących danych identyfikacyjnych w Panelu Programu Partnerskiego:
  • Imię i nazwisko,
  • Adres zamieszkania,
  • NIP,
  • PESEL,
  • Numer rachunku bankowego, na który ma być przelewane wynagrodzenie,
  • Nazwa i adres urzędu skarbowego, do którego przynależy.
  Dane identyfikacyjne Partnera powinny być podane zgodnie z prawdą i stanem rzeczywistym. Na podstawie danych identyfikacyjnych Partnera, generowana jest dla niego umowa, której treść Partner ma obowiązek wydrukować, podpisać i przesłać listem poleconym Organizatorowi w dwóch egzemplarzach, z których jeden, po podpisaniu przez Organizatora, zostanie przesłany zwrotnie Partnerowi. Zaniechanie dostarczenia podpisanych dokumentów przez Partnera uniemożliwia wypłatę środków pieniężnych. W przypadku zmiany danych identyfikacyjnych, Partner ma obowiązek dokonać ich aktualizacji i przesłać zaktualizowaną umowę wraz z kolejnym rachunkiem na adres Organizatora listem poleconym.
 6. W przypadku osób fizycznych, wynagrodzenie Partnera pomniejszane będzie o kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (tj Dz.U.00.14.176, z późn. zmianami). Wypłata należnego wynagrodzenia następuje po przesłaniu przez Partnera rachunku, wygenerowanego ze strony WWW, wydrukowanego i podpisanego. Rachunek powinien być przesłany listem poleconym na adres Organizatora. Termin zapłaty wynosi 14 dni, od daty jego otrzymania. Płatność zostanie w tym czasie dokonana na konto bankowe, wskazane przez Partnera w formularzu identyfikacyjnym.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłat środków pieniężnych, w przypadku powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości dokumentów przesłanych przez Partnera lub w przypadku innych nieprawidłowości, do czasu ostatecznego ich wyjaśnienia z Partnerem, co nie będzie rodziło uprawnień Partnera do naliczania odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę.

§ 6 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZASTRZEŻENIA
 1. Zabrania się nakłaniania do zakupów za pośrednictwem reklam Partnerów poprzez ogłaszanie w nieprzeznaczonych do tego grupach dyskusyjnych, a także metodami niezgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U.02.144.1204) oraz zasadami etykiety internetowej.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Partner łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizator ma prawo bez wcześniejszego uprzedzenia wykluczyć Partnera z Programu Partnerskiego. W takim przypadku wszelkie kwoty dotychczas niewypłaconego wynagrodzenia uważa się za nienależne, a Partner zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, będących podstawą wykluczenia.
 3. Jeśli Partner przez okres 2 lat nie logował się do Panelu Programu Partnerskiego, oznacza to rezygnację Partnera z udziału w Programie Partnerskim.
 4. W przypadku rezygnacji Partnera z udziału w Programie Partnerskim, traci on zdobyte do chwili rezygnacji, niewypłacone środki finansowe, a Organizator ma prawo usunąć konto i dane Partnera z systemu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dysfunkcję serwisu Favore.pl, spowodowaną siłą wyższą lub innymi zdarzeniami niezależnymi od Organizatora, a w związku z tym nikomu nie służą żadne roszczenia do Organizatora wynikłe z wyżej wymienionych przyczyn.
 6. Organizatorowi służy prawo jednostronnego całkowitego zakończenia lub wstrzymania realizacji Programu bez podawania przyczyn.
 7. Zmiana Regulaminu (w tym zmiana stawki procentowej oraz okresu jaki dzieli moment rejestracji Klienta od momentu dokonania przez niego zakupu, w jakim Partnerowi przysługuje prawo do wynagrodzenia) może być dokonywana przez Organizatora w sposób przewidziany dla zmian Regulaminu serwisu Favore.pl. Brak akceptacji zmian jest równoznaczny z odstąpieniem od Programu Partnerskiego. Partner zachowuje prawo do należnego i dotychczas niezrealizowanego wynagrodzenia.
 8. Wszelkie pytania, propozycje, reklamacje dotyczące Programu Partnerskiego i/lub uczestnictwa w nim można kierować na adres: partnerzy@favore.pl.